Transformer

การดูแลรักษาตู้MDB

ตู้การดูแลรักษาตู้MDB นั้นก็คือการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกและบริเวณรอบๆตู้MDB และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆว่าอยู่ในสภาพพร้อมการใช้งานหรือไม่ โดยหลายๆคนอาจจะมองว่าการทำความสะอาดนั้นเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ แต่หากมองถึงจริงๆแล้ว การทำความสะอาดตู้MDBนั้นเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการตรวจสอบระบบต่างๆจึงทำให้สามารถรับรู้ได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ใกล้จะชำรุดหรือหมดสภาพ จึงทำให้เราสามารถซ่อมแซม และแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากไปกว่าเติม

จำหน่ายตู้MDBสวิทซ์บอร์ด , หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

  • บริการแก้ไขและดูแลระบบคาปาซิเตอร์ๆ
  • บริการเปลี่ยนและติดตั้ง modify เบรคเกอร์นอกสถานที่ด้วยเครื่องตัดบัสบาร์ไฮโดรลิก
  • บริการประกอบตู้ SWICH BORD ตู้MDB ต่าง ๆ ให้มีการใช้งานที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

 • BUSHING,CONECTOR,DROP OUT,ประเก็น ,ล่อฟ้า สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าฟ้า
 • ข้อดีในการติดตั้งคาปาซิเตอร์
 • ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
 • ช่วยลดต้นทุนและทรัพยากรในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
 • ปรับแรงดันไฟ้ฟ้าที่อยู่ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟ
 • ช่วยทำให้สายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนั้นรับการโหลดได้เพิ่มมากขึ้น

 

ตู้ SWICH BORD หรือตู้MDBคือ

ตู้ SWICH BORD หรือตู้MDB เป็นตู้ที่มีแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ มักจะใช้กันภายในอาคารขนาดใหญ่รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณมาก ซึ่งจะทำหน้าที่โดยการรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจ่ายกระแสไฟไปยังส่วนต่างๆที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า

โครงสร้างตู้MDB

โครงสร้างตู้MDBนั้นจะถูกผลิตขึ้นมาจากแผ่นโลหะ ซึ่งลักษณะของตู้MDBนั้นจะสามารถเปิดได้เพียงแค่ด้านหน้าหรือสามารถเปิดประตูได้ทุกด้านนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ออกแบบและผู้ที่ต้องการใช้งานว่าต้องการใช้งานแบบไหนนั้นเองซึ่งจะมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้

 • สามารถรับแรงกระแทกจากภายนอกได้
 • สามารถทนความร้อนจากทั้งภายในและภายนอกได้
 • สามารถทนทานต่อสารเคมีในการกัดกร่อนได้
 • ป้องกันสัตว์ต่างๆเข้าไปภายในตู้MDB
 • ป้องกันการสัมผัสกับวงจรต่างๆภายในตู้MDB